فارسی|English
سه شنبه3 ارديبهشت 1398

بازگشت
معیارهای شناسایی
الف )فعالیت های آموزشی؛شامل: پیشینه تحصیل ، موفقیت های تحصیلی و آموزشی
ب)فعالیت های پژوهشی و فناورانه ؛شامل :پیشینه ی پژوهشی و نوآورانه ،کسب موفقیت های پژوهشی و فناورانه وموارد مشابه آن
ج)فعالیت های فرهنگی اجتماعی ؛شامل :ایفای نقش فرهنگی و اجتماعی باشگاه نخبگان ،کسب موفقیت های ادبی ،هنری،قرآنی و مشابه آن نحوه پذیرش
د)پذیرش اعضا  باشگاه نخبگان از دانش آموزان و دانشجویان نمونه و ممتاز و کسب نمرات عالی نموده اند می باشد.
ی)پذیرش دانش آموزان و دانشجویان نمونه و ممتاز بر مبنای معیارهای شناسایی عنوان شده
تعریف برنامه
تقسیم بندی نخبگان
♦نخبگان علمی :این گروه شامل دانش آموزان و دانشجویانی می شود که در المپیادها ی مختلف علمی و پژوهش حائز رتبه شده اند
♦نخبگان قرآنی:حائز مقام  در مسابقات قرآنی و حافظان جزوات قرانی شامل این گروه می شوند.
♦نخبگان ورزشی:حائز مقام  در انواع رشته های ورزشی جز این گروه میباشند.
♦نخبگان پژوهشی:حائزین رتبه در مسابقات و همایش های مقاله نویسی و پروژه های پژوهشی دارای اعتبار کشور
تبصره :نخبگان ورزشی ، قرآنی بر اساس رتبه ها و مقام هایی که کسب نموده اند جز نخبگان محسوب میشوند .
عضویت در باشگاه
ثبت مشخصات فردی در بانک اطلاعات اعضای باشگاه و دریافت کارت عضویت، که مبین نخبه  بودن اعضاء است و تأییدی رسمی است از طرف موسسه خیریه امام علی (ع) می باشد. 
اعتبار کارت عضویت یکسال می باشد وتمدید زمان عضویت طبق  ضوابط و مقررات باشگاه می باشد.
کارت باشگاه نخبگان
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
♦ارائه آخرین کارنامه تحصیلی
♦تکمیل فرم عضویت ثابت در باشگاه نخبگان موسسه خیریه امام علی(ع) (برای دریافت فرم اطلاعات فردی کلیک نمایید.)