فارسی|English
سه شنبه3 ارديبهشت 1398

بازگشت
وظایف اعضا باشگاه نخبگان
•فعالیت و حضور مثمره بخش در باشگاه نخبگان
•همکاری با واحد آموزش موسسه خیریه امام علی (ع)
•همکاری با واحد اشتغال موسسه خیریه امام علی (ع)
•شرکت در جلسات و همایشات
•مقاله و اختراعات برای بررسی و تحلیل جهت تبدیل به احسنت در اختیار موسسه خیریه امام علی (ع) قرار دهند
•تدریس به صورت نذر فرهنگی
•همکاری با سرگروه باشگاه نخبگان
•بیان ایده و فکر نو جهت فعال شدن اعضا
•شرکت در کارهای فرهنگی موسسه (سرود ،تئاترو...)
•بر اساس توانمندی های اعضاء(آموزشی،پژوهشی، فرهنگی،نرم افزاری و...)همکاری با موسسه خیریه امام علی (ع)