فارسی|English
پنج شنبه2 خرداد 1398

به بار نشستن زحمات موسسه و روستاییان در حوزه پرورش شترمرغ

بازگشت

به بار نشستن زحمات موسسه و روستاییان در حوزه پرورش شترمرغ
پیرو اقدامات صورت گرفته توسط همکاران موسسه خیریه امام علی (ع) در حوزه پروش شترمرغ ، این زحمات نتیجه بخش بوده و در مرحله دوم فروش شترمرغ درروستای خرم آباد شهرستان قاینات خراسان جنوبی درمورخ 97/1/26 به تعداد 22 قطعه به وزن هرقطعه 100 کیلو به فروش رسید .لازم به ذکر است که درمرحله اول تعداد 40 قطعه به فروش رسیده بود .  با توجه به اینکه چهار سال است پرورش شترمرغ با مساعدت موسسه خیریه  امام علی (ع) شهر ری درروستای مذکور انجام می شود وتعداد پرورش دهندگان در حال افزایش است  از نظردرآمدی برای پرورش دهندگان بسیار سود آور می باشد .
دیدگاههای کاربران