فارسی|English
سه شنبه3 ارديبهشت 1398

بازگشت
توانمندسازی مناطق محروم 
 وظیفه عمده این معاونت تهیه طرح و برنامه ریزی  و نظارت بر روند توانمند سازی در زمینه های فرهنگی،سلامت،بهداشت،آموزش،اشتغال و مسکن در مناطق روستایی و محروم استان خراسان جنوبی و حضور مستمر در روستاها به منظور رفع فقر و محرومیت و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها می باشد.