فارسی|English
سه شنبه3 ارديبهشت 1398

بازگشت
باتوجه به چارت سازمانی موسسه این حوزه علاوه برشرح وظایف خود وظیفه نظارت برعملکرد دفترحقوقی به جمعداری اموال ودبیرخانه رانیزبه عهده دارد.
                                                           
حوزه مدیریت
 • 1-هماهنگ نمودن کلیه ملاقاتهای ارباب رجوع بامدیریت ودرصورت لزوم ارجاع به معاونتهای مربوطه
 • 2-اولویت بندی نامه ودرخواستهای رسیده 
 • 3-تنطیم کارتابل مدیریت وپیگیری دستورالعملهای مدیریت به معاونتها 
 • 4-تنظیم جلسات مربوط به شورای معاونین موسسه ومدیران بامدیریت وپیگیری مصوبات آن 
 • 5-تنظیم نامه های ارسالی مربوط به حوزه مدیریت جهت ارسال به ادارات وموسسات باهدف تعامل وهمکاری وپیگیری های بعدی
 • 6-انجام ماموریت های ویژه ازسوی مدیریت تاحصول نتیجه مطلوب 
 • 7-رسیدگی به کلیه نامه های ارسالی ازداخل وخارج موسسه وارجاء به معاونتهای مربوطه وپیگیری بعدی آن 
 • 8-واحدهای دبیرخانه وآبدارخانه باهماهنگی مسئول دفترمدیریت انجام وظیفه می نمایند
 • 9-اولویت دادن به ملاقاتهای اضطراری با مدیریت 
 • 10-نظارت برفعالیتهای حقوقی ،دبیرخانه وجمعداری اموال 
 شرح وظایف مشاورحقوقی
 • 1-ازائه خدمات مربوط به مشاوره حقوقی تخصصی به افراد تحت پوشش موسسه 
 • 2-تنظیم وبررسی قراردادهای موسسه 
 • 3-تنظیم قراردادهای تنظیمی باموسسه
شرح وظایف مسئول دبیرخانه مرکزی 
 • 1-ثبت نامه های رسیده ازمعاونتهادردفتراندیکاتور
 • 2-ثبت وپیگیری نامه های ارسالی تمام معاونتها وواحدهای موسسه وارجاع آن به قسمت های مربوطه 
 • 3-تایپ نامه های مربوط به حوزه مدیریت 
 • 4-تکثیرفرمهاونامه های معاونتها
 • 5-ارسال نامه های دستوری به معاونتهاوقسمتهای تابعه 
 • 6-انجام هماهنگی های مربوط به قائم مقام موسسه 
امین اموال
امین اموال ماموری است که دربین مستخدمین رسمی واجدصلاحیت وامانتدارباموافقت ذیحساب وبموجب حکم موسسه ذیربط به این سمت منصوب ومسئولیت حراست وتحویل وتحول وتنظیم حسابهای اموال واوراقی که درحکم وجه نقداست وکالاهای تحت ابوابجمعی ،به عهده اوواگذارمی شود.آئینامه ای مربوط به شرایط وطرزانتخاب وحدود وظایف ومسئولیتهای امین اموال درمورداموال منتقول وغیرمنقول با رعایت مقررات وتصویب هیات مدیره صورت میپذیرد.
وظایف امین اموال
 • 1-الصاق شماره به اموال خریداری شده واخذامضاءازتحویل گیرندگان اموال 
 • 2-ثبت مشخصات کالاهای خریداری شده که به آنها شماره اموال الصاق گریده دردفتروثبت درسیستم 
 • 3-ثبت تغییرات وجابه جایی اموال بین واحدها وقسمتها وتنظیم فرم مجددوالصاق درقسمت مربوطه 
 • 4-تفکیک بایگانی کلیه اسناد ومدارک مربوط به اموال 
 • 5-تاییدبرگه کارگزینی جهت تصفیه حساب کارمندان ازامین اموال 
 • 6-پیگیری واقدام جهت روزنامه رسمی هردوسال یکبارواخذمجوزجدید