فارسی|English
سه شنبه3 ارديبهشت 1398

بازگشت

توسعة همه جانبۀ روستاها و آبادی‌های کشور، هدفی والا، سخت و دوراز انتظار، اما دست یافتنی‌است. متأسفانه اکثر این روستاها ”کمتر توسعه یافته“ و”کم‌برخوردار“ می‌باشند. در حال ‌حاضر اغلب روستاییانِ نجیب، علیرغم تلاش‌های به عمل آمده از سوی دولتمردان، با محرومیتهای بسیاری دست به گریبان هستند. بار سنگین فشارهای ناشی از اینگونه محرومیتها (علیرغم دلبستگی به روستا) موجبات شکل‌گیری پدیدۀ مهاجرت را فراهم می‌سازد . لذا عمدة حاشیه‌نشینان شهرهای بزرگ را مهاجرین‌روستایی تشکیل می‌دهند و بدین‌سبب، دغدغة ‌فکری صاحب‌نظران و دلسوزان، یافتن راهکارِ عملی برای برون‌رفت از چنین وضعیت اسفناکی می‌باشد.
اهتمام به ”کسب درآمدهای حلال و مشروع“ و ”ضرورت تلاش مجدّانه در مسیر ارتقای سطح رفاه و معیشت“ را می‌توان از مهم‌ترین آموزه‌های مورداشاره در مکتب اسلام دانست که اثرات و کارکرد آنها در حوزه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی به راحتی قابل‌مشاهده هستند؛ به طوری‌که محورهایی چون” محرومیت‌زدایی“، ” مبارزه با فقر“ و ”کاهش شکاف طبقاتی“، همگی در زمرة «عناوین و سرفصلهای ” عدالت‌محورِ“ نظام اقتصادیِ مبتنی بر اصولِ اسلامی» جای‌دارند.
خوشبختانه علاوه بر وجود ویژگیهایِ پسندیدۀ آمیخته با سنتهای‌جاریِ ‌روستاییان، نظیر خدامحوری، صداقت، ساده‌زیستی، گرایش به کسب روزیِ‌حلال، خانواده‌دوستی، مشارکت‌جویی، مشارکت‌خواهی و نیز شرایط و جاذبه‌های خاص روستاهای کشور، همچون هوای پاکیزه، طبیعت زیبا، دوری از ازدحام و شلوغی شهرها وآلودگی‌های صوتی، بستر بسیار مناسبی جهت افزایش تواناییهای روستاییان و در نتیجه توسعۀ روستاها را فراهم نموده است. با شناخت ظرفیتهای هر منطقه و ارائة مشورتهای مستمر به روستاییان، می‌توان بستر” مشارکت همه جانبه“ و ”برنامه ریزیِ عمل‌گرا و نتیجه‌محور“ را پیاده‌سازی نمود.
در این عرصة گستردة جهادی، تدارک همة مقدمات، انجام تمامی ”مراحل“ همچون نیازسنجی‌ها، طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و ”برقراری بهینة ارتباطات فرابخشی“ با دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی، باید بر پایة تقویت خودباوری و خودیاوریِ روستاییان و با استفاده از ”فکر، تلاش و حضور ایشان“ تبیین، تعیین و اجراء گردند. به عبارتی دیگر، باید روش خود‌مدیریتی(از پایین به بالا) جاری‌گردد تا ضمن کشف و معرفی تمام ظرفیتهای هر منطقه و هر روستا، ”مشارکت فعال و بسیج همه جانبة روستاییان“ محقق‌گردد.
تنها با خلق چنین موقعیت و وضعیتی، مقدمات «رهایی ازمحرومیتهای چند بعدی» فراهم می‌گردد و روستاها که یکی از ارکانِ بی‌بدیل تحققِ اهدافِ اقتصاد‌مقاومتی هستند و روستاییان که گردانندگان کلیدی این ارکان می‌باشند، شاد و برخوردار خواهند گشت و روستاییانِ مهاجرِ گرفتارِ مشکلات‌شهری، مشتاقِ برگشت به روستاهایشان (مهاجرت معکوس) خواهندشد.
در این راستا و در پرتو الطاف خفیّة پروردگار، «مؤسسۀ خیریۀ امام علی علیه السلام شهرری» موضوع جدی و اصولی توجه به توسعة روستایی را ، سرلوحة امور خویش قرار داد و برای اجرایی شدن آن به‌صورت علمی، پس از مطالعه، تحقیق و پژوهشِ متخصصین و کارشناسانِ مؤسسه، «الگوی توان افزایی» را در یکی از ”روستاهای مناطق کم‌برخوردار واقع در استان خراسان‌جنوبی“ با یاری همراهانی عزیز، طراحی وپیاده سازی نمود.
نتائج مطلوب حاصله، مسئولین مؤسسه را بر آن داشت که در چندین روستای دیگرِ واقع در شهرستان‌های متفاوت آن استان، میزان کارآیی و اثربخشی الگوی توان افزایی را بیازمایند. این الگو حاصل مستندسازیِ تجاربِ فعّالیّتهایِ ماست و در طراحی آن نیز از هیچ کتاب یا منبع دانشگاهی بهره‌گیری نشد. به لطف خداوند، با اجرای موفق «الگو» در آن روستاها، «نتائج حاصله» مورد قبول و رضایت همة کارشناسان و مسئولین بازدید‌کننده قرار گرفته‌است. لذا، امیدواریم با ارائة این «الگوی تکمیل‌شده» و امید به لطف و مدد الهی و تکیه بر تجارب خویش، و پشت گرمی به ”همّتِ اهالیِ هر منطقه“ و مشارکت دستگاههای دولتی و حمایتهای خیّرین، پای در میدان مقدس این عرصة نوین جهادی بگذاریم تا با همکاری و همراهی ساکنان هر منطقه، تعامل، همکاری و هماهنگی با مسئولین(به ویژه صندوق کارآفرینی امید، ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور و شبکۀ ملّی مؤسسات نیکوکاری و خیریه) و سایر دلسوزان، شاهد سرمشق قرار‌گرفتن این «الگو» و ”شکوفایی، پویایی، پیشرفت و شادابی روزافزون کشورمان“ در آینده‌ای نزدیک بوده و نقاط کم‌برخوردار را چنان رونق بخشیم که در پی تکمیل و ترویج این الگو، توان‌افزایی محرومین دیگر جوامع را ناظرگردیم.
بسیار خرسند و خدا را شاکریم که این دست‌رنجِ دست‌اندرکاران را به روح شهدای گرانقدر و بزرگان و زحمت‌کشان کشور پهناورمان از تمامی اقوام سلحشورش، پیشکش‌نماییم تا چراغ راه انسانهای مخلص وکم‌برخوردار جامعه قرار‌گرفته و لبخند بر لبهای آنان نشانده و زندگی ایشان را چنان شایسته و پرنشاط سازد که به جای ”مهاجرت  بی رویه“ به شهرها، به امر مقدس تولید و پاسداشت روستا، فرهنگ و دستاوردهای خویش بپردازند. ان‌شاءالله