فارسی|English
سه شنبه3 ارديبهشت 1398

بازگشت
با توجه به تاکیدهای مقام معظم رهبری در راستای توجه و برنامه ریزی ویژه برای جوانان به منظور شکوفایی استعداد ها و رفع نیازهای فکری و روحی آنان و در نهایت با هدف ایجاد بستر مناسب برای فعالیتهای آموزشی،علمی –پژوهشی و فرهنگی –تربیتی جوانان دارای استعداد درخشان و نخبه و رفع موانع و مشکلات تولید دانش در راستای لزوم بازنگری در شرایط احراز عضویت در استعداد های درخشان ،به  عنوان یک نیاز و در چارچوب مختصات راهبردی موسسه خیریه امام علی (ع) عضویت چهره های استعداد درخشان و نخبه باشگاه نخبگان جوان برای اجرایی شدن ابلاغ میگردد.