فارسی|English
سه شنبه3 ارديبهشت 1398

نشست مدیریت و مسولین موسسه خیریه امام علی (ع) با کارشناسان کمیته امداد و صندوق کارآفرینی امید

بازگشت

نشست مدیرعامل ،معاونین ،مشاورین و مسئولین ستاد های بیرجند،قائن وفردوس از موسسه خیریه امام علی (ع)
با مسئولین وکارشناسان کمیته امام خمینی(ره)و مسول صندوق کارآفرینی امید درروستای فتح آباد پیرامون نوع
ومیزان همکاری ادارات مذکور در پیشبرد اهداف ستاد

دیدگاههای کاربران