فارسی|English
سه شنبه3 ارديبهشت 1398

بازگشت
روابط عمومی به مشابه پلی است ،میان یک سازمان ومخاطبان وبه مجموعه ای ازاقدامات وتلاشهای سازمان جهت برگزاری ارتباط موثرباگروه هایی که باسازمان درارتباطند،اطلاق می شود.
شرح وظایف روابط عمومی
الف –ارتباطات واطلاع رسانی
-دریافت گزارش فعالیت ها،برنامه های واحدهای مختلف،صورت جلسات ومکاتباتی که ارزش اطلاع رسانی دارند.
-سیاست گذاری،برنامه ریزی وکاربرد شیوه ها وبرنامه های مناسب برای انعکاس اهداف،سیاست ها،فعالیت ها،برنامه هاومواضع موسسه به مخاطبان ،رسانه ها وجامعه
-معرفی توانمندی ها وفعالیت های بخش های مختلف خیریه با استفاده ازدانش نوین وشیوه های مناسب تبلیغاتی ونمایشگاهی (همچون معرفی مدل ابداعی موسسه درتوانمدسازی مناطق محروم خراسان جنوبی ودیگرموفقیت ها وتوانمندی های موسسه )
-گردآوری ،جمع بندی وتحلیل نظرها ودیدگاههای مردم ،نخبگان ورسانه هادرزمینه فعالیتهای موسسه وارائه آن به مدیریت
-ایجادارتباط احسن بامطبوعات ،رادیو،تلویزیون وخبرگزاری هاوبهره برداری بهینه ازآنها برای اطلاع رسانی عملکرد موسسه به مردم
-تولیدوسفارش ساخت آگهی های تبلیغاتی وفیلم های مورد نیازبرای تبلیغ عملکرد ومستندسازی موسسه
-تدوین واجرای طرح جامع تبلیغات برای فضاسازی فرهنگی ،تبلیغی درساختمانهاومحوطه ها
-تقویت ارتباطات برون سازمانی برای حضورخیریه درمجامع مهم وتاثیرگزار
-ارتباط با سازمانهای همکاربرای تقویت وتثبیت نام خیریه به عنوان موسسه ای معتبر
-ایجاد زمینه مناسب جهت ارتباط باخیرین،مقامات وشخصیت های مطرح وبنام به منظوراستفاده ازپتانسیلعلمی واقتصادی آنان وگاهاً استفاده تبلیغاتی ازآنها
ب-ارتباطات درون سازمانی وارتباط باکارکنان :
-افزایش رضایت شغلی (کنترل ونظارت براموررفاهی،آموزشی ،تأمینی ،ورزشی وهنری کارکنان )
-طراحی واجرای نظام گردآوری پیشنهادهای کارکنان به منظورترغیب کارکنان به مشارکت هرچه بهتردربهبود جریان امورموسسه
-عضویت وشرکت درجلسه های مهم موسسه به منظورآگاهی ازسیاست ها،خط مشی ها وبرنامه ها و روند فعالیتها ونیزآگاهی ازنتایج سایرنشست ها،گردهمایی هاوجلسه ها
-گردآوری ونشراطلاعات واخباروگزارشهای مربوط به سیاست ها،فعالیت ها،طرح وبرنامه ها،باشیوه وقالبهای موثرومناسب
-مشارکت موثردربرنامه ریزی وبرگزاری همایش های داخلی وگردهمایی های تخصصی وعمومی موسسه
-مشارکت درتولید محتوا وانتشارنشریه داخلی وبرون سازمانی
-برنامه ریزی جهت برگزاری همایش های مختلف علمی وملی ومنطقه ایی برون سازمانی
ج-افکارسنجی وارتباطات مردمی
ارتباط مستمربا مخاطبان خیریه (خیرین ومددجویان )وبررسی دیدگاههاوسنجش افکارعمومی مخاطبان خیریه ،رسانه ها ومردم ازطریق
۱-برنامه ریزی ارتباطات مردمی
۲-انجام گرفتن طرح حای نظرسنجی
۳-تهیه گزارش های تحلیلی ادواری (ماهانه /فصلی /سالانه )ازافکارعمومی داخل وخارج ازموسسه برای ارائه به مدیریتاجرای طرح های افکارسنجی جهت ارتقاء کیفی برنامه های خیریه (تنظیم وتوزیع فرم های افکارسنجی درمناسبت ها،همایش ها،نمایشگاه ها واستخراج نتایج وگزارش به مدیران خیریه )
تدارک وتمهیدات لازم برای راهنمایی ارباب رجوع وتسهیل دسترسی به مراکزومسئولان موسسه
د-روابط عمومی الکترونیک
-بروزرسانی وب سایت موسسه باهمکاری واحدمربوطه
-حضوردرفضای مجازی به منظورمعرفی ابعاد مختلف کاری موسسه وارائه گزارش عملکرد
-ارسال پیامک مناسبتی (تبریک /تسلیت )به خیرین ویاریگران،مشترکین و...جهت حفظ ارتباط ونگهداشت آنهاباهماهنگی مسئولین مربوطه
ه - بخش دیگری ازفعالیتهای روابط عمومی
-ارتباط بادیگرروابط عمومی هاجهت همفکری ،مشاوره وتبادل نظر
-تهیه گزارش های عملکرد دوره ای ازفعالیتهای روابط عمومی
-نوآوری،خلاقیت وطراحی فعالیت های جدید درقلمرووظایف روابط عمومی
-طراحی وبرنامه ریزی برای ارتقاء کلیه اموری که به رشد کمی وکیفی ارتباط وهمدلی بین موسسه ،مردم ،دستگاه ها ومدیران و کارکنان با یکدیگر بیانجامد
-شرکت دردوره های آموزشی وآکادمیک رشته روابط عمومی وارتباطات جهت افزایش سطح آگاهی وتوسعه مهارتهای فردی وحرفه ای