اجرای الگوی توان افزایی مناطق کم برخوردار موسسه در روستاهای محروم حاشیه تهران

بازگشت

اجرای الگوی توان افزایی مناطق کم برخوردار موسسه در روستاهای محروم حاشیه تهران
براساس مصوبات کارگروه توسعه روستایی درخصوص انتخاب یک روستا درنزدیکی تهران جهت اجرای مشترک الگوی توان افزایی بااعضا کارگروه که متشکل ازموسسات خیریه همسودراین حوزه می باشد،درمورخ ۶/۳/۹۷باحضورمدیریت موسسه امام علی (ع)وآقای دکتر یوسفیان معاونت صندوق کارآفرینی کشور وآقای انام پور مدیریت موسسه خیریه نائب الزهرا ومهندس شریف زاده مشاورعالی و آقای قیوم علی قائم مقام  موسسه خیریه امام علی ازروستای قلعه محمدعلی خان دراستان تهران وهمچنین روستای میرآباددراستان قم بازدید بعمل آمد.
پس ازاین بازدید جلسه ای درموسسه اندیشه ملل باحضورمسئول قرارگاه پیشرفت وآبادانی ومعاونت عمرانی ومسئول اشتغال سپاه قم وآقای محمدی تبارمدیریت موسسه اندیشه ملل برگزار وتعاملاتی درخصوص اجرای الگوتوان افزایی اتخاذ گردید.
دیدگاههای کاربران