بازدید جناب آقای دکتر شرافتی برعملکرد ستاد های مناطق کم برخوردار

بازگشت

بازدید جناب آقای دکتر شرافتی برعملکرد ستاد های مناطق کم برخوردار
طبق مصوبه شورای راهبردی از این پس هرهفته یکی از اعضای شورا با حضور در ستاد های توان افزایی مناطق کم برخوردار  بر میزان پیشرفت اهداف مدنظر  نظارت خواهند نمود .
بر این اساس آقای دکتر شرافتی به عنوان یکی از اعضای شورا در منطقه حاضر و درتاریخ  26  فروردین ماه سال جاری  باحضوردر محل ستاد قائنات و به همراهی آقایان صداقت مسئول محترم هماهنگی ستاد استان ،افضل جانی مسئول محترم ستادقاینات ودبیرستاداستان وآقای مهندس اله پور کارشناس عمرانی ستاداستان ، به بررسی برنامه های کاری ستاد در سال 1396 پرداخته وبا تاکیدبرایجاداشتغال در روستاهای تحت نظارت  برنامه ریزی های لازم صورت پذیرفت .
درادامه برنامه های این بازدید ازالگوی کاشت گلرنگ درمحل ستادقاینات بازدید و آقای افضل جانی ازبدونحوه کاشت گلرنگ واقدامات انجام شده تاکنون وهمچنین بوته گل محمدی موجود درمحل کاشت گلرنگ مواردی به استحضاربازدیدکنندگان رسانیدند.
بازدید آقایان  دکتر شرافتی عضور شورای راهبردی موسسه  و سهرابی رئیس دفتر ستادتوان افزایی شهرستان فردوس  از مزارع گلرنگ ، محل در دست احداث نگهداری شتر مرغ  و صندوق همیاری روستای برون از دیگر برنامه های این سفر بوده است . 
/directory/emamali-charitycom/editor/jjjj222.jpg
دیدگاههای کاربران