برگزاری کارگاه آموزش پارچه بافی در مناطق کم برخوردار استان خراسان جنوبی

بازگشت

برگزاری کارگاه آموزش پارچه بافی در مناطق کم برخوردار استان خراسان جنوبی
درمراسم اختتامیه کارگاه آموزش تکمیلی پارچه بافی ، آقای زارعی رئیس ستادفردوس پس از عرض خیرمقدم خدمت حاضرین  اعلام نمودند باتوجه به اینکه درکارگاه های آموزشی پارچه بافی که قبلا توسط موسسه ،سازمان فنی و حرفه ای،میراث فرهنگی ویا کمیته امداد برگزارگردیده بودمربیان مربوطه فقط به آموزش بافت پارچه ویاحوله اکتفا نموده وبافندگان برای گله زنی،پیوند،قلاب ویاهرمشکل کوچک دیگرکه درهنگام کاربا آن مواجه می شدندباید هزینه زیادی را متحمل شده واز مربیان ویا افرادکاربلد که  درمنطقه بسیارکم وانگشت شمارهستندکمک می گرفتندوازطرفی موسسه با انحصارطلبی مخالف بوده وبیشترخودکفایی روستائیان را مدنظردارند برآن شدیم تا هرطورشده آموزش تکمیلی را شروع کنیم .این بود که پس از کنکاش وجستجوی زیاد توانستیم استاد ماهرومجرب دراین رشته را یافته وازایشان جهت آموزش بافندگان کمک بگیریم.
درمراسم اختتامیه این کارگاه که باحضورآقای مهندس شبان بخشداراسلامیه ومهندس یعقوبی ریاست مرکز آموزش فنی وحرفه ای فردوس برگزارگردید،آقای مهندس شبان از زحمات وخدمات موسسه خیریه امام علی (ع) که مجدانه وصادقانه وبه دوراز ریاکاری وتبلیغات برای خدمت به روستائیان محروم کمرهمت بسته اند تقدیر وتشکرنموده واز حاضرین خواست از پتانسیل کارآمدومفیدستادتوان افزایی نهایت استفاده راببرند.
درادامه آقای مهندس یعقوبی اظهارداشت مدتهاست که ما به دنبال مربی کارآزموده ومجربی که بتوانددوره کامل پارچه بافی را برگزارکندبوده وناموفق بوده ایم وامروز می بینیم که با پیگیری دوستان درستادتوان افزایی فردوس این امر محقق گشته وانشاءالله مرکز آموزش فنی وحرفه ای هم ازاین موقعیت نهایت استفاده راخواهدنمود.
درادامه خانم میرزایی یکی از بانوان کارآموز اظهارداشت من درامربافندگی با مشکل مواجهه شده بودم وقتی پس از تحقیق زیاد آدرس وشماره تماس یکی از اساتید این حرفه را گرفته وبا ایشان برای رفع مشکلم صحبت کردم ایشان  اعلام نمودند با دریافت دستمزد بالا مشکلات بنده را رفع خواهند کرد ، در صورتی که پرداخت این مبلغ از عهده بنده خارج بود. امروز با استفاده از آموزشهای این کارگاه نه تنها قادر به رفع عیب وایرادات پیش آمده درکارخودم خواهم بود بلکه به سایربافندگان درروستای خودم ودیگرهمکارانم درروستاهای دیگر نیز کمک خواهم کرد.                                                                                                                        
دیدگاههای کاربران