تفاهم نامه با فنی حرفه ای شهررستان زیرکوه

انعقاد تفاهم نامه همکاری ستاد توان افزایی روستایی موسسه خیریه امام علی(ع) با سازمان آموزش فنی و حرفه ای

آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به کمک جوانان روستا در شهرستان مرزی زیرکوه

در راستای توان افزایی به روستاهای محروم شهرستان زیرکوه و اجرای طرح ستار توسط موسسه خیریه امام علی(ع) تفاهم نامه ای فیمابین موسسه وسازمان فنی و حرفه ای شهرستان زیرکوه منعقد شد. باتوجه به همکاری و تعامل خوبی که سازمان آموزش فنی و حرفه ای با نهادها ، سازمانها و ادارات دارد سعی شده دوره های مختلف آموزشی برای روستاییان برگزار شود تا با مهارت آموزی و فرا گرفتن آموزش‌های لازم، روستاییان و بویژه جوانان،  گامی تأثیرگذار در راستای تقویت صنایع دستی بومی و کمک به اقتصاد خانواده های روستایی بر دارند.

در ضمن پس ازپایان دوره های آموزشی گواهی مهارت به هنرجویان داده خواهد شد و با دریافت آن می توانند از تسهیلات بانکی بهره مند شوند.

تفاهم نامه با فنی حرفه ای شهرستان زیرکوه