پرداخت الکترونیک آنلاین (مشترکین صدقات)

  • در صورت داشتن اشتراک صندوق صدقات و یا شناسه پرداخت آن را وارد کنید:
  • لطفاً مبلغ را به ریال و بزرگتر یا مساوی 10.000 ریال وارد نمایید .
  • لطفا جهت پرداخت، موضوع همیاری خود را انتخاب نمایید.