نوشته‌ها

لوح تقدیر آموزش و پرورش

لوح تقدیر آموزش و پرورش شهرستان ری

موضوع: لوح تقدیر آموزش و پرورش شهرستان ری به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام

سمت و مرجع صادر کننده: رئیس سازمان و دبیر شورای آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

صادر کننده: امیر علی محبی

لوح تقدیر آموزش و پرورش شهرستان ری