نوشته‌ها

حکم مسئولیت ستاد جهاد

حکم مسئولیت ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور (ریاست)

موضوع: انتصاب رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام به سمت رئیس قرارگاه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین استان خراسان جنوبی

تاریخ: ۹۵/۱۱/۲۶

سمت و مرجع صادر کننده: رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

صادر کننده: محسن رضایی

حکم مسئولیت ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

ستاد جهاد توانمند سازی

حکم مسئولیت ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور (معاون هماهنگی و تعاملات)

موضوع: انتصاب رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام به سمت معاون هماهنگی و تعاملات ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

تاریخ: ۹۷/۰۳/۱۱

سمت و مرجع صادر کننده: رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

صادر کننده: محسن رضایی

حکم مسئولیت ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور