تفاهم نامه ستاد جهاد توانمند سازی

تفاهم نامه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

موضوع: تفاهم نامه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور با مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام

تاریخ: سال ۹۵

سمت و مرجع صادر کننده: رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

صادر کننده: محسن رضایی

تفاهم نامه ستاد جهاد توانمند سازی محرومین

لوح تقدیر دانشگاه فرهنگیان

لوح تقدیر دانشگاه فرهنگیان

موضوع: لوح تقدیر دانشگاه فرهنگیان به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام

تاریخ: ۹۴/۱۱/۲۷

سمت و مرجع صادر کننده: سرپرست پردیس شهید مفتح شهرری

صادر کننده: مهران نعیمی

لوح تقدیر دانشگاه فرهنگیان

لوح تقدیر ستاد ملی

لوح تقدیر ستاد ملی روز روستا و عشایر

موضوع: لوح تقدیر ستاد ملی روز روستا و عشایر به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام

تاریخ: ۹۷/۱۱/۲۴

سمت و مرجع صادر کننده: رئیس ستاد ملی روز روستا و عشایر – مدیر کل دفتر راهبردی اجرای آموزش و پرورش

صادر کننده: کاوه معراجی – حسن عزیزی

تندیس ستاد ملی روز روستا و عشایر

تندیس ستاد ملی روز روستا و عشایر

 

لوح تقدیر ستاد ملی روز روستا و عشایر

لوح تقدیر ستاد ملی روز روستا و عشایر

لوح تقدیر ناحیه مقاومت بسیج

لوح تقدیر ناحیه مقاومت بسیج حضرت عبدالعظیم (ع)

موضوع: لوح تقدیر ناحیه مقاومت بسیج حضرت عبدالعظیم (ع) به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام

سمت و مرجع صادر کننده: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت عبدالعظیم (ع)

صادر کننده: سرهنگ علی طلوعی

ناحیه مقاومت بسیج

ستاد جهاد توانمند سازی

حکم مسئولیت ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور (معاون هماهنگی و تعاملات)

موضوع: انتصاب رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام به سمت معاون هماهنگی و تعاملات ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

تاریخ: ۹۷/۰۳/۱۱

سمت و مرجع صادر کننده: رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

صادر کننده: محسن رضایی

حکم مسئولیت ستاد جهاد توانمند سازی محرومین کشور

لوح تقدیر سازمان شهرداری تهران

لوح تقدیر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

موضوع: لوح تقدیر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه امام علی علیه السلام

تاریخ: ۸۲/۱۰/۲۲

سمت و مرجع صادر کننده: سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

صادر کننده: سید محمد جواد شوشتری

لوح تقدیر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران